Allmänna villkor

(English version below)

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Studentkortet i Sverige AB (org. nr. 556491-5287), nedan kallat Studentkortet, och fysisk person som använder Studentkortet i Sverige AB:s app eller webbtjänst (https://www.studentkortet.se), nedan kallad Användare.

I tillägg till dessa Allmänna villkor så har studentkortet en Integritetspolicy som du hittar HÄR.

1. Studentkortets tjänst för studenter

Studentkortet är ett privat bolag som samarbetar med bl a CSN och olika studentkårer. På uppdrag av dessa ska Studentkortet förse studenter med student-ID vilket berättigar innehavaren till att få olika studentrabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners. Studentkortet verkar för att ge Sveriges studenter tillgång till studentrabatter, student-ID, och andra produkter som kan vara till nytta under studietiden som t ex Studentjobb och Studiesök.

Genom att använda Studentkortets tjänster ingår Användaren ett avtal med Studentkortet och godkänner de Allmänna villkoren.

2. Allmänna regler

Följande allmänna regler gäller för både Studentkortets app, nedan kallat appen, och webbtjänsten https://www.studentkortet.se, nedan kallat studentkortet.se.

* Användaren får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från appen eller studentkortet.se utan tillstånd från Studentkortet utom för eget personligt bruk.

* Om Studentkortet misstänker att Användaren:

  • angett felaktiga uppgifter när avtalets ingåtts eller under avtalets period.
  • har för avsikt att samla in och sprida vidare rabattkoder
  • inte längre samtycker till dessa allmänna villkor
  • bryter mot dessa allmänna villkor

förbehåller Studentkortet sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av Användaren från Studentkortets samtliga tjänster och radera Användarens medlemskonto/profil.

* Användaren ansvarar personligen för sina inloggningsuppgifter och att dessa skyddas mot obehörig åtkomst. Användaren är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker på hens användarkonto hos Studentkortet. Vid misstanke om att någon obehörig fått tillgång till Användarens kontouppgifter hos Studentkortet ska Användaren omedelbart underrätta Studentkortet om detta.

* Användaren accepterar via detta avtal att Studentkortet förser Användaren med nyhetsbrev och andra relevanta utskick via ett eller flera media och Användaren kan närsomhelst avanmäla/avregistrera sig via sitt konto (Min profil), via avregistreringslänkar på respektive utskick och/eller via kontakt med Studentkortets kundtjänst.

* Användaren är medveten om att trafikavgifter till Användarens teleoperatör eller internetleverantör kan tillkomma för användning av Studentkortets tjänster.

3. Behandling av personuppgifter

Studentkortet är personuppgiftsansvarig och värnar om Användarens integritet. Studentkortet följer gällande regler om personuppgiftsbehandling, bl a EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Studentkortet har en Integritetspolicy som du hittar HÄR.

4. Tävlingar

Genom att delta i tävlingar via Studentkortets webbtjänst https://www.studentkortet.se, tävlingar som förmedlas av Studentkortet eller i tävlingar som i övrigt anordnas av eller i samarbete med Studentkortet godkänner Användaren villkoren för tävlingen. Studentkortet publicerar aldrig namn, bild och/eller motivering/text vid avslutad tävling om inte samtycke för detta finns mellan Studentkortet och Användaren.

Studentkortet ansvarar inte för eventuell förlust eller skada av vinst i postgång. Eventuell vinstskatt betalas av Användaren.

5. Studentkortets rättigheter och ansvar

Studentkortet ansvarar inte för om webb- eller apptjänster ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Studentkortet ansvarar inte heller för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas orsaka.

Studentkortet har alltid för avsikt att all information på studentkortet.se och i appen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Studentkortet inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad på studentkortet.se eller i appen. Allt agerande som du som Användare företar dig utifrån information presenterad genom nämnda tjänster är på ditt eget ansvar. Studentkortet kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på studentkortet.se eller i appen.

Informationen på studentkortet.se eller i appen ska inte uppfattas som debattform, rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras genom Studentkortets tjänster och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Studentkortet rekommenderar Användaren därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Studentkortet har rätt, att under pågående studietermin och inför varje ny studietermin som du registreras på, att skicka information om Studentkortet och våra samarbetspartners samt erbjudanden, reklammeddelanden och andra kommersiella budskap till Användaren via de kommunikationsmedia som står till Studentkortets förfogande. Dessa kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor.

Studentkortet kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Studentkortet eller marknadsförs via någon av Studentkortets tjänster.

Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig kontakta: [email protected]

6. Ändrade villkor

Studentkortet har rätt att ändra dessa allmänna villkor på studentkortet.se och i appen men ska då informera Användaren om ändringen så att Användaren ges möjlighet att acceptera de nya villkoren genom Studentkortets app eller webtjänst.

Terms and conditions

These Terms and Conditions apply as an agreement between Studentkortet i Sverige AB (556491-5287), hereinafter referred to as Studentkortet, and a physical person using the app or web service provided by Studentkortet i Sverige AB (https://www.studentkortet.se), hereinafter referred to as User.

In addition to these Terms and Conditions, Studentkortet has a Privacy Policy that you can find HERE.

1. Our student-service

Studentkortet is a privately owned company that cooperates with CSN and various student unions. On behalf of these, Studentkortet shall provide students with student IDs, which entitles the holder to receive different student discounts and offers from our partners. Studentkortet’s mission is to give students in Sweden access to student discounts, student IDs, and other products/services that may be useful during the student’s studies such as Studentjobb and Studiesök.

By using Studentkortet’s services, the User agrees and accepts these Terms and Conditions.

2. General rules

The following general rules apply to both the Studentkortet app, hereinafter referred to as the app, and the web service https://www.studentkortet.se, hereinafter referred to as studentkortet.se.

* The User may not copy, modify, distribute or publish content from the app or studentkortet.se without permission from Studentkortet except for personal use.

* If Studentkortet suspects that the User:

  • has stated incorrect information when the contract was concluded or during the term of the agreement.
  • intends to collect and spread discount codes
  • no longer agrees to these Terms and Conditions
  • violates these Terms and Conditions

Studentkortet reserves the right to immediately and without prior notice cancel the User from all our services and delete the User’s account / profile.

* The User is personally responsible for his / her login credentials and that these credentials are protected against unauthorized access. The User is solely responsible for all activities that occur on his / her account. If the User has any suspicion that a unauthorized person has access to the User’s account information the User should immediately notify Studentkortet.

* The User accepts via this agreement that Studentkortet may provide the User with newsletters and other relevant messages via one or more media, and the User can at any time unsubscribe via their account (My Profile), via unsubscribe-links in the respective mailing and / or via contact with Studentkortet’s Member Service.

* The User is aware of and responsible for any traffic charges made by the User’s telecom operator or ISP when using Studentkortet’s services.

3. Processing of personal data

Studentkortet is the data controller and protects the User’s integrity. Studentkortet complies with current regulations on personal data processing, including EU Regulation EU 2016/679 (”Data Protection Regulation”). Studentkortet has a Privacy Policy that you can find HERE.

4. Contests

By participating in contests at studentkortet.se, contests provided by the Studentkortet or organized by or in association with Studentkortet, the User accepts the terms of the contest. Studentkortet never publishes names, images and / or motivations / texts at the end of the contest if no agreement between Studentkortet and the User has been made.

Studentkortet is not liable for any loss or damage from postal winnings. The User pays any tax on profits.

5. Studentkortet (our) rights and responsibilities

Studentkortet is not responsible for web or app services that may be/go down or not function due to external or internal reasons such as maintenance, development or other interference. Studentkortet is not responsible for any problems or damages that listed advertisers or suppliers may cause.

Our intention is that all information on studentkortet.se and in the app is correct and as updated as possible, however, Studentkortet cannot guarantee the reliability or accuracy of the information presented on studentkortet.se or in the app. Any activities that you as a User undertake based on information presented through studentkortet.se or the app service is under your own responsibility. Studentkortet cannot guarantee that any information is correct or be held responsible for any taken decisions based on the information presented on studentkortet.se or in the app.

The information on studentkortet.se or in the app should not be perceived as any form of debate, advice or recommendation, whether it concerns products or services. All information published through Studentkortet’s Services and its partners should be considered as general information. Studentkortet therefore recommends the User to verify all information before placing an order.

Studentkortet has the right to send information about the company and our partners as well as offers, promotional messages and other commercial messages to the User through the communication media available at Studentkortet during the course of the semester and before each new semester. The information can be preferences-tailored.

Studentkortet cannot be held liable for any damage or loss that has occurred due to an entered agreement with any of the companies listed at studentkortet.se or marketed through any of Studentkortet’s services.

If you want to report an error or have any questions, please contact: [email protected]

6. Terms and Conditions may change

Studentkortet is entitled to change these Terms and Conditions but must inform the User about the change so that the User is given the opportunity to accept the new Terms and Conditions through the app or studentkortet.se.